Massage

- 30 phòng
- Sửa chữa lại hoàn toàn mới.
- Phòng đẹp.
- Kỹ thuật viên trẻ, đẹp, tay nghề giỏi.